Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní basennaprani.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Mgr. Aleš Misař se sídlem Nymburk, Raisova 1683/9

IČO: 04495527

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

Adresa pro doručování: Nymburk, Raisova 1683/9

Telefonní číslo: 605 483 889

Kontaktní e-mail: info@basennaprani.cz

jako poskytovatelem služby

a Vámi jako uživatelem služby

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smlouvou o poskytování služby (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám službu specifikovanou v těchto všeobecných obchodních podmínkách a na webovém rozhraní a Vy se zavazujete uhradit nám za tuto službu příslušnou cenu (uvedenou v objednávkovém formuláři/u zakázek většího rozsahu individuálně sjednanou). Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje náklady spojené s jejím poskytnutím.

1.2.          Jaké služby poskytujeme?

Naše služba funguje na principu toho, že Vám na základě Vašich přesných požadavků složíme báseň na přání. Složení básně na přání standardního rozsahu (150 – 200 slov) je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na webovém rozhraní. Základní verze této služby stojí 865 Kč (dodání e-mailem).

Výše uvedená cena je pevná a dodatečně Vám nebudou účtovány žádné další poplatky, pokud nebudete chtít využít naše literárně – poetické služby v jiném, zpravidla větším rozsahu (např. složit delší báseň, či jiný literární útvar). V tomto případě se cena sjednává individuálním způsobem (e-mailem nebo telefonicky). Při individuálně sjednávaném využití našich služeb budete vždy předem informováni o celkové ceně zakázky, kterou si před zahájením spolupráce společně odsouhlasíme.

Upozorňujeme však, že v žádném případě neskládáme básně výhružné, vulgární, podporující nesnášenlivost apod. V případě, že budete toto po nás požadovat, vyhrazujeme si právo takovýto požadavek odmítnout. Pro využívání našich služeb je možné nás se svými požadavky kontaktovat zejména na e-mailu: info@basennaprani.cz nebo na webovém rozhraní vyplnit příslušný formulář. Užívání našich webových stránek se řídí Podmínkami užití webového rozhraní a Zásadami ochrany Vašeho soukromí.

1.3.     Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4.         Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:
  • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek);
  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.5.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

–      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

–      Zásadami ochrany Vašeho soukromí, které upravují ochranu Vašich osobních údajů

–      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby;

–      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují chování na webovém rozhraní, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

–      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

–      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

–      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

–      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2.       SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služby?

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika služby s popisem jejích vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávkový formulář vyplněný v  souladu s těmito obchodními podmínkami (případně je možno objednávku učinit i po e-mailu), a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Do webového objednávkového formuláře je nutné vyplnit požadované údaje. Údaje uvedené v tomto formuláři považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás prosím bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Před odesláním formuláře ke zpracování máte také samozřejmě možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového objednávkového formuláře.  Webový objednávkový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Odeslat“.

2.2.          Kdy je tedy smlouva uzavřena? 

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky, pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno, nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Smlouva je uzavřena akceptací objednávky z naší strany e-mailem (na kontakt Vámi uvedený
v objednávkovém formuláři).

2.3.           Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.4.             Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní, Vaše objednávka a její přijetí z naší stranySmlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou.

2.5.              Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.6.               V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.          Jakým způsobem můžete uhradit cenu služby?

Cenu služby můžete uhradit bankovním převodem, vložením peněžní částky na náš účet nebo převodem pomocí poštovní poukázky (číslo účtu a variabilní symbol Vám bude sdělen v potvrzení objednávky). V potvrzení objednávky je vždy uvedena konečná cena.

3.2.          Kdy nastane splatnost ceny?

Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3.          V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

4.       DODACÍ PODMÍNKY

4.1.          Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné prostřednictvím zaškrtnutí příslušného pole
v objednávkovém formuláři nebo e-mailem. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

4.2.          Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, služba Vám bude poskytnuta do čtyř dnů od připsání platby na náš účet. Pokud budete chtít využít naše služby v jiném, zpravidla větším rozsahu, je lhůta pro poskytnutí služby sjednána individuálním způsobem (e-mailem nebo telefonicky).

5.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.          Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy o poskytnutí služby můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy prosíme zaslat na naši  e-mailovou adresu (kontaktovat nás ale můžete i dopisem nebo telefonicky). Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

5.3.           Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

5.4.             Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

5.5.            Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.3 těchto obchodních podmínek),
  • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout,
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním,
  • v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již uhradili cenu za službu, vrátíme Vám bezodkladně přijatou částku, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

6.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.           Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2.           Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme zpravidla prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Obrátit se na nás samozřejmě můžete ale i poštou či telefonicky.

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Dále máte právo na případné tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1.

7.3.            Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme primárně doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou
v objednávkovém formuláři.
Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2023.