Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.basennaprani.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje podnikatel

Mgr. Aleš Misař se sídlem Nymburk, Raisova 1683/9

IČO: 04495527

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

Adresa pro doručování: Nymburk, Raisova 1683/9

Telefonní číslo: 605 483 889

Kontaktní e-mail: info@basennaprani.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní chcete objednat poskytnutí služby, nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Možnosti užití našeho webového rozhraní

Na webovém rozhraní můžete procházet obsah našich webových stránek a objednávat služby, případně využívat další funkce uvedené na webovém rozhraní. Smlouvu o poskytování služby
s námi můžete uzavřít prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webovém rozhraní.

2. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

2.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem               č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

3. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

3.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

3.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřetržitý přístup na webové rozhraní (zpravidla z důvodu jeho běžné údržby).

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.3.2023.