Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých prostřednictvím webového rozhraní www.basennaprani.cz (dále jen „webové rozhraní“), které

provozuje podnikatel

Mgr. Aleš Misař se sídlem Nymburk, Raisova 1683/9

IČO: 04495527

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

Adresa pro doručování: Nymburk, Raisova 1683/9

Telefonní číslo: 605 483 889

Kontaktní e-mail: info@basennaprani.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli,
  • jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných podkladů.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit e-mailem, písemně nebo telefonicky. Při reklamaci můžete využít tento formulář.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, o přijetí reklamace rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak.
O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.3.2023.